top of page

DISCLAIMER - Privacy beleid

 

Laatste update - 7 november 2021

 

1. Partijen en voorwerp

 

Intuitive Cooking (hierna “Pieter-Jan Lint” of de “Verwerkingsverantwoordelijke”)

Ringvaartstraat 51

9820 Merelbeke

 

KBO / BTW: BE0543382815

Mail: info@pieterjanlint.com

GSM +32496335783

 

Pieter-Jan Lint stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: https://www.pieterjanlint.com – hierna genoemd “de Site”, en over de wijze waarop de persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden door Pieter-Jan Lint.

 

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijk of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op gelijk welke wijze met de Site communiceert.

 

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt Pieter-Jan Lint alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Pieter-Jan Lint verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “wet”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die data en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (dit is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of ‘GDPR’; hierna de “Verordening”).

 

Pieter-Jan Lint is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek in zijn naam verwerkt (hierna de “Verwerker” of “Onderaannemer”). In voorkomend geval verbindt Pieter-Jan Lint zich ertoe de Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overstemming met de Wet en de Verordening.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

 

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Pieter-Jan Lint, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in de naam en voor rekening van Pieter-Jan Lint optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

 

Persoonsgegevens worden verwerkt door Pieter-Jan Lint, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes;

 

 • Contactformulier

 • Contact pop-up venster

 • Reservaties voor afhaal of restaurant

 • Het zich abonneren op de nieuwsbrief

 

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

 

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende.

 

 • Gebruikers informeren omtrent nieuwe activiteiten via nieuwsbrief (workshops, diners, take away, restaurant acties, events, reservaties, speciale acties, deelacties van sociale media)

 • Gebruikers informeren via een rechtstreekse mail omtrent workshops, diners, take away, restaurant acties, events, speciale acties, reservaties & deelacties van sociale media.

 • Gebruikers op de hoogte stellen van evoluties binnen het bedrijf of verandering van wetgeving.

 • Gebruikersgegevens bekijken ter optimalisatie van de website, sociale media en doelgerichte advertenties.

 

4. Persoonsgegevens die kunnen verwerkt worden

 

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, Pieter-Jan Lint de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

 

Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, adres, allergenen en intoleranties, tijdsduur op de site, locatie van waaruit de site bekeken wordt.

 

Pieter-Jan Lint verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid.

 

5. Toestemming

 

Door de toegang tot het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud in dit Privacybeleid.

 

 

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers.

 

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij verwerkt worden.

Deze duur is in alle gevallen niet langer dan 15 jaar.

 

 

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

 

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van Pieter-Jan Lint voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met Pieter-Jan Lint voor het verlenen van specifieke diensten gekoppeld aan de dienstverlening beschreven in de KBO voor ondernemers, onder het ondernemingsnummer BE0543382815.

Zij handelen in dat geval onder het rechtstreekse gezag van Pieter-Jan Lint, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

 

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. Pieter-Jan Lint zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

 

In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of prospectie, zal de Gebruiker vooraf geïnformeerd worden opdat hij / zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven of weigeren.

 

8. Rechten van de Gebruikers

 

De Gebruiker kan zijn rechten ten allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: lintpieterjan@gmail.com, of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende adres: Ringvaartstraat 51 – 9820 Merelbeke.

 

a. Recht van toegang

 

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert Pieter-Jan Lint het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:

 • De betrokken categorieën persoonsgegevens;

 • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;

 • In geval de ontvangers gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties zijn, de passende of geschikte waarborgen;

 • Indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld; 

 • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belanf en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.

 

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. Via het e-mailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

 

De kopie van de gegevens zal uiterlijk vinnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.

b. Recht op rectificatie

 

Pieter-Jan Lint garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de Gebruiker.

 

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens ten allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan Pieter-Jan Lint.

 

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn vertrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

 

c. Recht op uitwissing

 

De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

 

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.

 

De twee voorgaande lende zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:

 • De uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van Unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;

 • De vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

 

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkenen informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

 

 

d. Recht om de verwerking te beperken

 

De Gebruiker heeft het recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 18 van de Verordening genoemde gevallen.

 

Overeenkomstig Artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

 

 

e. Recht op gegevensportabiliteit

 

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van Pieter-Jan Lint hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Pieter-Jan Lint dit verhinder, in de gevallen voorzien zijn in de Verordening.

 

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

 

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. 

 

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

 

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

 

De Gebruiker heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Pieter-Jan Lint. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal Pieter-Jan Lint geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen, rechten en/ of vrijheden van de Gebruiker, of voor vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

 

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.

 

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

g. Klachtrecht

 

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Pieter-Jan Lint, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ . 

 

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel. + 32 274 48 00

Fax. + 32 2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

 

De Gebruiker kan ook een verordening tot staking indienen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

9. Cookies

 

De Site maakt gebruikt van cookies om Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de Site en de inhoud ervan te bieden.

De doelstelling en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

 

a. Algemene principes

 

Een “Cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op het apparaat van de Gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van de Site met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server het apparaat van de Gebruiker.

 

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie Pieter-Jan Lint samenwerkt.

In dit geval bijvoorbeeld Wix, Horeca Forma & Formitable.

 

Sommige van de cookies die gebruikt worden door Pieter-Jan Lint zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Site, andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

 

Een cookiebestand bestaat uit: de naam van de server die het cookie bestand geplaatst heeft, een vervaldatum meegegeven & een unieke cijfercode. De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen. Door gebruik te maken van de website stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

 

b. Soorten cookies en nagestreefde doeleinden

 

Verschillende soorten cookies worden gebruikt door Pieter-Jan Lint op de Site:

 

 • Session cookies: Deze cookie heeft als functie om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan onze websites.

 • Permanente cookies: Deze cookie heeft als functie om uw browser te herkennen met het oog op herhaalde bezoeken aan onze websites.

 • Noodzakelijke cookies:  U kan de indruk krijgen dat bepaalde onderdelen van onze websites niet of niet naar behoren functioneren indien u de noodzakelijke cookies uitschakelde. De Site gebruikt dergelijke cookies bijvoorbeeld bij het invullen van contactformulieren. 

 • Functionele cookies: Zoals het woord zelf suggereert, zorgen deze cookies voor het optimaal functioneren van onze websites zodat u een zo aangenaam en persoonlijk mogelijk bezoek aan onze websites ervaart. De Site maakt gebruik van ‘Functionele cookies’ voor het ‘herinneren’ van uw persoonlijke voorkeuren en voor het vermijden van eenzelfde communicatie bij herhaalde bezoeken bijvoorbeeld bij het deelnemen aan een actie.

 • Performantie cookies: De Site maakt gebruik van deze cookies om na te gaan hoe u onze websites gebruikt met het oog op het aanpassen en verbeteren van de inhoud en het gebruiksgemak van onze websites. Zo worden bijvoorbeeld het aantal bezoekers per pagina bijgehouden of de meest voorkomende taal waarin de website bezocht wordt.

 • Third Party cookies: Deze cookies die weggeschreven worden vanuit advertenties die door derden op de website geplaatst worden zullen steeds gemeld worden. Dit met als doel om de advertenties en/of de inhoud van de advertenties aan uw persoonlijke voorkeuren aan te kunnen passen. U krijgt deze cookies uitsluitend te zien indien u deze niet uitschakelde. Bij het gebruik van third partie cookies beschikt noch Pieter-Jan Lint, noch de adverteerders (derden) over uw persoonlijke gegevens.

 • Google Analytics cookies: Deze website maakt gebruik van Google Analytics, één van de meest gekende alsook vertrouwde oplossing voor analytische gegevensverzameling op het internet. Deze helpt ons te begrijpen hoe u gebruik maakt van de website op een manier waarop bij bijgevolg verbeteringen kunnen aanbrengen. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld bijhouden hoe lang u zich op onze website bevindt alsook de pagina's die u bezoekt.

Voor meer informatie over Google Analytics kan u de officiële pagina bezoeken. https://policies.google.com/technologies/cookies

c. Bewaartermijn & beheer voor cookies

 

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. Permanente, noodzakelijke, functionele of performantie cookies worden opgeslagen op de harde schijf van de Gebruiker en kunnen te allen tijde beheert, aangepast of verwijderd worden via de browserinstellingen van de Gebruiker. Session cookies worden na de sessie steeds onmiddellijk gewist.

 

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Site mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Site zijn mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

 

10. Voorwaarden voor gebruik van de Site

 

Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

a. Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij Pieter-Jan Lint en zijn partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Pieter-Jan Lint. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder het auteursrecht van de klanten vallen.

b. Aansprakelijkheid

Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat Pieter-Jan lint verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting. De afgebeelde kleuren op deze website zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Gelieve de kleurenkaart bij uw verdeler te raadplegen.

c. Opmerkingen, vragen en suggesties

Pieter-Jan Lint wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar (uitgezonderd zoals beschreven in punt 1. met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Door Pieter-Jan Lint materiaal te sturen, geeft u onbeperkt en onherroepbaar het recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kan Pieter-Jan Lint de ideeën en technieken vrij toepassen die u ons laat toekomen. Pieter-Jan Lint houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

d. Rechtspraak

Het staat Pieter-Jan Lint vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door die opnieuw op deze website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven.

11. Contact

Elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het volgende mail-adres: lintpieterjan@gmail.com 

bottom of page